Adresa: Șoseaua Constanței, nr.136
Telefon/Fax: 0241739007
 

Șoseaua Constanței, nr.136/Telefon: 0241739007/Fax:0241739007

 

Regulament intern

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

 

Anul şcolar 2009-2010

 

 

Întreaga activitate în şcoală va trebui să fie orientată spre îndeplinirea cerinţelor cuprinse în Articolul 4 din Legea Învăţământului:

 

      (1) Învăţământul are ca finalitate formarea personalităţii umane prin:

    a) însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii naţionale şi universale;

    b) formarea capacităţilor intelectuale, a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice prin asimilarea de cunoştinţe umaniste, ştiinţifice, tehnice şi estetice;

    c) asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală, necesare instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi;

    d) educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al toleranţei, al schimbului liber de opinii;

    e) cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice, a respectului pentru natură şi mediul înconjurător;

    f) dezvoltarea armonioasă a individului prin educaţie fizică, educaţie igienico-sanitară şi practicarea sportului;

    g) profesionalizarea tinerei generaţii pentru desfăşurarea unor activităţi utile, producătoare de bunuri materiale şi spirituale.

   (2) Învăţământul asigură cultivarea dragostei faţă de ţară, faţă de trecutul istoric şi de tradiţiile poporului român.

   (3) Finalităţile şcolii româneşti se realizează prin strategii şi tehnici moderne de instruire şi educare, susţinute de ştiinţele educaţiei şi de practica şcolară, conform obiectivelor fiecărui nivel de învăţământ.

 

Munca şi convieţuirea a câtorva sute de persoane în spaţiul restrâns al şcolii nu este posibilă decât într-o atmosferă de respect reciproc. Aceasta include şi necesitatea respectării stricte a unor reguli.

Prezentul regulament a fost întocmit de conducerea şcolii, supus spre dezbatere cadrelor didactice şi aprobat de Consiliul de administraţie. Documentul conţine doar reglementările suplimentare care nu sunt cuprinse în „Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar", ce poate fi consultat în întregime la bibliotecă şi pe pagina web a MECI (www.edu.ro, Învăţământ preuniversitar, Legislaţie).

Regulamentul şcolii noastre va fi discutat la începutul fiecărui an şcolar de către diriginţi, împreună cu articolele 55 - 71, 91 - 134 din prevederile MECI, iar elevii şi părinţii vor semna pentru luare la cunoştinţă.

Membrii Consiliului de administraţie vor depune eforturi, pentru ca toată baza materială a şcolii să poată fi folosită de elevi şi în folosul acestora. De asemenea, se vor strădui ca toate acţiunile tradiţionale complementare cursurilor şcolare să se desfăşoare în continuare, iar altele pot fi organizate la solicitarea elevilor.

 

  

 

I. Exercitarea calităţii de elev

 

A. Comportamentul în şcoală

 1. Opţiunea pentru Grup Şcolar Cumpăna înseamnă implicit adoptarea unui comportament civilizat atât în şcoală, cât şi în afara acesteia. Prin sintagma „comportament civilizat" înţelegem:

a.    Respectul manifestat constant faţă de colegi, profesori şi personalul auxiliar al şcolii.

b.    Evitarea oricăror forme de violenţă şi agresivitate.

c.    Rezolvarea conflictelor sau situaţiilor problematice prin dialog şi în conformitate cu regulamentele şcolare (arbitrarietatea dirigintelui sau direcţiunii). Elevii şi părinţii acestora au dreptul la o discuţie într-un cadru adecvat (timp suficient, absenţa factorilor perturbatori) cu profesorul de specialitate, cu dirigintele sau directorii şcolii în decurs de o săptămână de la exprimarea dorinţei în acest sens.

d.    Evitarea distrugerii bunurilor şcolii sau a celor personale, ale colegilor.

e.    Responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor şcolare asumate şi implicare în rezolvarea unor probleme/dorinţe sau nevoi, exprimate personal sau în numele clasei.

f.     Adoptarea unei atitudini sincere şi oneste în orice situaţie, dar mai ales atunci când se produc incidente; falsa solidaritate se reduce, de fapt, la complicitate şi tăinuirea adevărului.

g.    O formă concretă de manifestare a respectului şi de înţelegere a valorilor promovate de către şcoala noastră o reprezintă situaţia în care orele de studiu, indiferent de conţinuturile predate sau de profesorul de la catedră, se desfăşoară într-o atmosferă calmă şi liniştită.

 1. Elevii sunt obligaţi să păstreze curăţenia şcolii, începând cu locul din clasă.
 2. Se interzice consumul de alcool şi consumul produselor alimentare din care rezultă resturi greu de îndepărtat (gumă de mestecat, seminţe) în clădirea, în curtea şcolii şi în sala de sport.
 3. Elevilor le este interzis să deţină şi să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc. Responsabilitatea revine elevilor şi părinţilor acestora.
 4. Elevii sunt obligaţi să păstreze toate bunurile şcolii, să folosească întregul patrimoniu cu grijă deosebită. Toate incidentele vor fi semnalate de către şeful clasei dirigintelui. În cazul stricăciunilor provocate din neatenţie sau reavoinţă, elevii vor suporta costurile reparaţiilor sau vor înlocui bunurile distruse. Dacă nu se cunosc vinovaţii, cheltuielile vor fi suportate de clasele care învaţă în sala respectivă.
 5. La intrarea în sălile de curs, elevii au obligaţia să închidă telefoanele mobile şi să le păstreze în geantă. Folosirea abuzivă a aparaturii audio se sancţioneză cu confiscarea acesteia. Folosirea oricăror aparate de înregistrare audio sau video este permisă numai în scop didactic cu acordul explicit al profesorului.
 6. Elevii îşi vor petrece pauza în mod obligatoriu în curtea şcolii, exceptând zilele cu precipitaţii sau vânt puternic. Elevii nu vor părăsi curtea şcolii.
 7. Este interzis consumul de băuturi răcoritoare şi alimente în laboratoare, se interzice introducerea în sălile de curs a băuturilor în pahare de plastic.

 

B. Organizarea activităţii didactice

 1. Elevii au obligaţia să frecventeze cursurile şi să participe la activităţile şcolare, culturale şi administrative după programul stabilit de şcoală, într-o ţinută decentă. Uniforma este formată din pantalon (fustă) negru sau bleu-marin şi cămaşa albă sau albastră. Folosirea machiajului sau a părului vopsit nu este acceptată.
 2. Părinţii pot cere, verbal, diriginţilor învoirea copiilor pentru maxim o zi de curs/semestru; la solicitarea scrisă a părinţilor, diriginţii pot acorda învoiri pentru maxim 3 zile consecutive de curs, fără a depăşi însă totalul de 5 zile/semestru. Solicitările privind învoirile ce depăşesc 5 zile de curs/semestru pot fi acordate de directori, în baza cererii părinţilor cu condiţia acordului în prealabil a dirigintelui.
 3. Accesul în şcoală al elevilor va fi permis doar cu 10 minute înaintea începerii orelor.
 4. În timpul orelor, elevii nu vor părăsi sala de curs, decât din motive obiective.
 5. Elevii, care părăsesc sala de curs din motive obiective, vor fi notaţi în caietul clasei de către profesorul respectiv.
 6. Dacă după 15 minute de la începerea orei profesorul nu a intrat la clasă, elevul de serviciu va anunţa direcţiunea pentru a rezolva situaţia. Elevii vor sta liniştiţi în clasă pe tot parcursul orei, pentru a nu deranja cursurile altora.
 7. Elevii sunt obligaţi să informeze imediat profesorii asupra incidentelor (altercaţii, accidente etc.) din timpul orelor şi la activităţile extraşcolare.
 8. Profesorii vor arăta elevilor toate lucrările scrise corectate. Părinţii pot consulta lucrările semestriale în prezenţa profesorului.
 9. Notarea elevilor, indiferent de disciplina studiată, va include în mod obligatoriu în baremul de corectare şi puncte acordate pentru competenţa lingvistică (0,5-1 punct la nota finală).
 10. La sfârşitul anului şcolar se vor acorda premiile I, II şi III elevilor cu cele mai mari medii din clasă. Toţi elevii cu medii de cel puţin 9 vor primi diplome cu specificaţia „menţiune".

 

C. Abateri disciplinare

 1. Nota la purtare se stabileşte de diriginte după consultarea celorlalţi profesori ai clasei, în funcţie de comportarea generală a elevului în şcoală şi în afara ei, precum şi de atitudinea faţă de învăţătură. Notele sub 7 se aprobă în Consiliul profesoral. Elevii cu media 5 la purtare sunt declaraţi repetenţi. Stabilirea notei la purtare în funcţie de absenţele nemotivate se va face în felul următor (Art. 131 din „Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar"): la fiecare 10% absenţe nejustificate din numărul total de ore pe semestru la o disciplină, nota va fi scăzută cu un punct.
 2. Situaţia elevilor cu îmbolnăviri frecvente va fi discutată cu părinţii acestora şi conducerea şcolii. Diriginţii pot cere anunţarea telefonică a cazurilor de îmbolnăvire la telefonul personal.
 3. Absenţele elevilor care pleacă de la şcoală în timpul programului sunt considerate în mod automat nemotivate, dacă elevul înainte de plecare n-a obţinut acordul dirigintelui (în absenţa acestuia, a unui director) şi a profesorilor care au anunţat lucrări scrise pentru ziua respectivă.
 4. În cazul în care un elev are 5 întârzieri în cadrul orelor de curs, se aplică sancţiunile prevăzute de „Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar".
 5. În cazul unor încălcări repetate ale Regulamentului de ordine interioară, a întârzierii predării unor materiale solicitate cu mai mult de o săptămână, profesorii pot solicita contactarea părinţilor.

 

D. Activităţi extracurriculare

 1. Activităţile extracurriculare se bazează pe convingerea colectivului didactic al şcolii că cerinţele lectiilor nu pot fi îndeplinite doar prin lecţii care, conform planurilor curriculare, se desfăşoară în clasă, laboratoare sau în sala de sport.
 2. Orice excursie neautorizată este strict interzisă.
 3. Invitaţiile formulate în numele şcolii vor fi distribuite doar după ce au fost vizate de un director.

 

 

II. Reguli privind folosirea laboratoarelor IT

 

*      Se numeşte utilizator orice persoanã aflatã în incinta laboratorului de informaticã şi care utilizeazã tehnica de calcul.

*      Numim informatician persoana împuternicită sã supravegheze buna funcţionare a tehnicii de calcul din laborator şi persoanele care asigurã aplicarea prezentului regulament.

 

1.    Utilizatorii se obligã sã nu utilizeze tehnica de calcul în mod vicios şi sã nu producã pagube materiale sau morale tehnicii de calcul sau terţelor persoane.

2.    Se interzice instalarea sau utilizarea oricãrui alt software pe calculatoarele din laborator - licenţiat sau nu - fãrã aprobarea scrisã a informaticianului.

3.    Se interzice utilizarea oricãrui mediu portabil sau optic (floppy-disk, CD, Flash Memory etc.) fãrã aprobarea informaticianului.

4.    Se interzice accesarea oricãror resurse (pagini WEB, servere) ce conţin materiale pentru adulţi, ilegale sau care pot leza integritatea moralã sau materialã a terţilor sau a tehnicii de calcul din laborator.

5.    Accesul utilizatorilor în laborator se efectueazã pe baza unui tabel nominal completat la început de an şcolar şi semnat de profesor, elev şi informatician. Accesul elevilor este permis doar la staţiile de lucru la care au fost distribuiţi, şi doar în intervalul orar aprobat de informatician. Excepţie de la acest punct fac situaţiile în care existã aprobarea informaticianului.

6.    Se interzice depanarea de cãtre utilizatori a staţiilor de lucru. Orice funcţionalitate vicioasã a calculatoarelor se raporteazã imediat profesorului sau informaticianului.

7.    Se interzice furtul componentelor calculatoarelor, a echipamentelor de reţea şi a echipamentelor conexe; tentativa şi complicitatea se pedepsesc conform faptei.

8.    Nu se acceptã scuze de ordin obiectiv sau subiectiv cu privire la nerespectarea prezentului regulament. Utilizatorii sunt obligaţi sã nu efectueze operaţii ce nu sunt autorizate ori pe care nu le ştiu face.

 

Drepturile utilizatorilor

1.    Utilizatorii au dreptul de a utiliza resursele informatice şi informaţionale din laborator în condiţiile respectãrii prezentului regulament.

2.    Utilizatorii au dreptul la consultanţã şi ajutor din partea informaticianului cu privire la utilizarea resurselor.

 

Obligaţiile informaticianului

1.    Informaticianul este obligat la supravegherea activitãţilor din cadrul laboratoarelor, la sesizarea, raportarea şi depanarea oricãror disfuncţionalitãţi ale tehnicii de calcul şi ale echipamentelor conexe.

2.    Informaticianul e obligat sã supravegheze aplicarea întocmai a prezentului regulament. Profesorii sunt obligaţi sã supravegheze elevii în timpul orelor de laborator.

3.    Informaticianul depune parola într-un plic sigilat la direcţiune şi schimbă plicul sigilat ori de câte ori o modifică.

 

Drepturile informaticianului

1.    Dreptul de a interveni şi de a sancţiona orice utilizator ce încalcã prevederile prezentului regulament.

2.    Dreptul de a monitoriza şi contoriza activitãţile din laborator.

3.    Dreptul de a verifica integritatea plicului sigilat cu parola.

 

 

Sancţiuni

În funcţie de gravitatea faptelor, metodele de sancţionare ale elevilor sunt urmãtoarele:

1.    Mustrare scrisã trimisã pãrinţilor elevului

2.    Scãderea notei la purtare

 

 

În cazul utilizatorilor care sunt angajaţi ai şcolii, sau utilizatorii externi acestuia, se vor aplica prevederile Codului Muncii respectiv prevederile Codului Civil privind rãspunderea civilã.

Complementar sancţiunilor, utilizatorul gãsit vinovat va suporta în totalitate costurile materiale necesare readucerii la starea de funcţionare iniţialã a tehnicii de calcul şi ale echipamentelor conexe.

 

Alte menţiuni

1.     Toate observaţiile privind nerespectarea prezentului regulament şi sancţiunile/daunele observate se vor însemna în Registrul Special aflat la informatician.

2.     Se va întocmi proces verbal de constatare pentru toate situaţiile intervenite.

3.     Acest regulament a fost adus la cunoştinţa utilizatorilor cu ocazia accesului în laborator. Utilizatorii confirmã luarea la cunoştinţã prin semnarea tabelelor nominale privind accesul în laborator.

4.     Prezentul regulament rãmâne la dispoziţia utilizatorilor şi cadrelor didactice prin afişarea lui în laboratorul de informaticã.

 

III. Reguli privind folosirea sălii de sport

 

1.     Sala de sport va fi utilizată numai pentru desfăşurarea lecţiilor la materia Educaţie fizică. Orice excepţie va trebui să aibă acordul scris al unui director.

2.     Accesul elevilor în sala de sport se face numai însoţiţi de către profesor.

3.     Elevii vor participa la lecţii doar cu echipament sportiv adecvat.

4.     Se interzice lovirea mingii cu piciorul spre tavanul sau spre pereţii laterali ai sălii de sport.

5.     Elevii scutiţi medical pe un semestru sau pe tot anul şcolar au obligaţia să prezinte profesorului de sport scutirile medicale în decurs de cel mult 2 săptămâni de la începerea semestrului respectiv.

6.     Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a asista la orele de sport conform regulamentelor şcolare, schimbând încălţămintea în vestiare. Acestor elevi le este interzisă şederea în timpul desfăşurării orelor de sport în vestiare sau în sălile de clasă.

7.     Accesul persoanelor străine este strict interzis în sala de sport (autorizarea accesului se face numai de către directori). 

 

IV. Biblioteca

 

1.    Cărţile vor fi împrumutate pe bază de semnătură pentru 2 săptămâni, cu posibilitatea prelungirii cu o săptămână.

2.    În cazul nerestituirii la termen, elevul nu va mai putea împrumuta cărţi.

3.    În cazul cărţilor deteriorate, distruse sau pierdute, elevul va preda o nouă ediţie a aceleiaşi cărţi.

4.    Dacă elevii nu găsesc cartea dorită, vor nota titlul cărţii în registrul special.